19700901 - architectlperotti@xs4all.nl


SPIRITUELE ONTWIKKELINGSWEG DOOR WERK

bij het Architectenbureau Lau Peters te Amsterdam in de periode van  19661215 - 19700901


Spirituele ontwikkelingsweg 

door meditatie, bidden, werken aan gewijde projecten, exploratief onderzoek, contemplatie, retraite, overgave, bedevaart, ervaren energieplaatsen, bewust eten, drinken , training hoger bewustzijn

Architect Lau Peters 19000217-19690826

Door Werken

Architectenbureau Lau Peters te Amsterdam 

Patroon van Latief Perotti

Periode 19661215 -19700901 

Ziekenhuis-Woningbouw

Klooster-Kapellen-Kerken-Basiliek-Waterstaatskerk


Inleiding

Bijgaand artikel is deel van een serie over Gewijde Gebouwen en Burgerlijke bouw en Persoonlijke ervaringen, allen in het kader van het zgn. "Ruimtelijk Determinisme", of en in hoeverre bepaalde ruimten door maat , resonantie van geluiden, kleurstellingen etc. zintuigen van mensen beïnvloeden en/of energieën opwekken.  In wezen is de Geest van de mens de kosmische onbeperkte ruimte gewend. Iedere ruimte op aarde is daardoor beperkt. Als Architect mag men voor mensen ruimten creëren, die op zijn minst de illusie geven niet opgesloten in een cocon te leven.  Denk daarbij aan de Griekse tempels uit de oudheid of de kerkenbouw in de Middeleeuwen, die met Esoterische kennis waren ontworpen om de menselijke beleving optimaal te laten zijn. De vraag is tevens of mensen door openstelling of oefening  door al dan niet  uitschakeling van zintuigen de effecten van positieve ruimtelijke ervaringen kunnen versterken.

De keuze van de besproken gebouwen en onderwerpen is persoonlijk geweest, omdat deze mijn belangstelling en carrière als architect mede richting hebben gegeven. Bestudering van onderliggende geestelijke aspecten zijn tevens verhelderend geweest voor mijn geestelijke ontwikkelingsweg als " spiritueel humanist " en "universalist ".

Aldus vond ik inspiratie en kennis in de energie, kracht en schoonheid van de schepping . Een zoektocht die een reis van het leven blijkt, zonder zekerheden en zonder einde, waar iedereen gelijk is, absolute Liefde bestaat, alles in beweging is , vergaat , muteert en herrijst in een hoger bewustzijn.

 

Een gewijd gebouw, met een geestelijke functie, beschikt over het algemeen symbool elementen die het gebouw een visuele en gevoelsmatige meerwaarde geven en de manifestatie vormen van een tijdsbeeld, een cultuur, een ervaringsfeit of een "vermeende boodschap" aan de wereld. Vast staat dat zolang de mens door zijn lichaam materieel gebonden is aan de aarde, alle ruimten die men ontwikkeld om in te leven als een corset om het lichaam kunnen worden ervaren. Door bestudering, uitwisseling van kennis en langs exploratieve weg proberen wij er het beste van te maken.

Vorm, Functie, Kwaliteit

Omdat bij gebouwen de vorm in eerste instantie deels voortkomt uit de functie en organisatie van ruimtelijke elementen, kan begrip voor de bepalende "krachten" van functie, organisatie en materialen, de uiteindelijke vormgeving een extra dimensie geven. Het is deze creatieve zoektocht die vele vormgevers met als leidraad de eigen intuïtie terecht bezighoud.  Door concentratie en inspiratie  worden de menselijke zintuigen geprikkeld, waardoor men dichter bij de "kern" van de bouwopdracht kan komen en hopelijk ook bij de kern van zichzelf.

De ontdekking van de aanraking met het "creatief beginsel" in jezelf, impliceert een persoonlijke verrijking en  genoeg-doening, die mogelijk de vormgeving van het gebouw als creatief eindproduct ten goede komt. 

Steden, dorpen en gebouwen ontlenen hun omgevingskwaliteiten o.a. aan functionele en kwantitatieve eisen, waarbij het kwaliteitsaspect helaas maar al te vaak het kind van de rekening is. 

In de Humanistische Psychologie legt men een verband tussen kwantiteit en kwaliteit van menselijke behoeften en de mate waarin deze worden bevredigd. Die behoeften bestaan uit fysieke-, psychische- en sociale veiligheid alsmede de behoefte tot exploratie van zelfbewustzijn.

De kwaliteitsaspecten behoren te resulteren in een aangename beleving van de omgeving door architectuur met voldoende stimuli, die de omgeving uit tilt boven eenvormigheid en massaliteit, waar voorbij wordt gegaan aan individualiteit en detail.

Tegen die achtergrond past de bouw en gebruik van gewijde gebouwen, die door een toegepaste symbolentaal en meerwaarde een geestelijke- en extra belevingsdimensie kunnen meegeven.

Inspiratie, Motivatie

Het bovenstaande vormt de motivatie , ondanks alle beperkingen, tot het samenstellen van een artikelenreeks . In concreto worden uiteenlopende gewijde gebouwen beknopt ingeleid en besproken, met als doel opwekking tot verdere zelfstudie.

Omdat aan creatieve processen vaak een spirituele ontwikkelingsweg ten grondslag ligt, zal ook hierbij worden stilgestaan om de invloed hiervan aan te geven op de eigen ontwerpen.  Tevens zal aandacht worden besteed aan enkele van mijn leermeesters en personen die als voorbeeld gelden, invloedrijke gebeurtenissen, ervaringen en omstandigheden. Bovenal dient te worden beseft dat enig creatief werk, nooit los staat van een "innerlijke reis" door "geestelijk ondernemen", die men heeft moeten initiëren, beleven en evalueren.  Een reis die grenzeloos is binnen het universum waar geen restricties van aardse normen en waarden gelden, maar een "beleving van vrijheid, kracht, schoonheid en liefde in alles, aangereikt door een Creatief Beginsel". Al hetgeen hier beschreven wordt dient derhalve te worden gerelativeerd tot een tijd- en aardgebonden bijdrage met alle beperkingen van dien, maar hopelijk toch ter lering. 

Onderwerp

Het onderwerp dat ik hieronder in hoofdlijnen zal behandelen  is mijn Spirituele Ontwikkelingsweg door mijn werk bij het Architectenbureau Lau Peters te Amsterdam, in de periode 19661215 - 19700901. Kijk ik terug op die periode dan conclu-deer ik, dat ik hier als werknemer een fijne tijd heb gehad. Ik mag ook zeggen dat dit voor 90% was te danken aan de heer Lau Peters, waar ik zeer goed mee kon samenwerken. Zittende aan zijn sterfbed, voelde ik dat een leermeester als archi-tect en als mens mij aan het ontglippen was . In de hand die hij mij ten afscheid gaf zat zoveel liefde, dat daarmede alles gezegd werd. Hij liet een grote leegte achter, die niet met hard werken alleen kon worden gevuld. De tijd was rijp om een andere werkgever te zoeken, om al het positieve dat ik had meegekregen van Lau Peters, te kunnen vasthouden en als afronding te zien van een levensperiode.  Het zou het begin zijn van een lange reeks van spirituele ervaringen. 

Latief Perotti 

 Architect Ing. Latief Perotti, Eur Ing. - Register Architect 1.890126.176 - Lid Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten, BNA  te Amsterdam - Lid Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI te Den Haag. - Lid  European Federation of National Engineering Associations, Feani te Den Haag. Visiting Professor International Academy for Architecture te Sofia.